Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ σε Εκπαιδευτικές Δράσεις υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC)

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ως πλήρες μέλος του δικτύου Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), συμμετείχε με την αποστολή τεσσάρων (4) μαθητών στην κοινή εκπαιδευτική δράση «Common Security and Defence Policy – CSDP»  (22 έως 28 Οκτ 23) και στο συνέδριο «Theresan Military Academic Forum 2023» (05 έως 11 Νοε 23) οι οποίες διοργανώθηκαν από την Theresan Military Academy στο Neustadt της Αυστρίας. Στις ανωτέρω δραστηριότητες συμμετείχαν ογδόντα εννέα (89) σπουδαστές από δεκατρείς (13) και έντεκα (11)  χώρες αντίστοιχα.

Στόχος των ανωτέρω εκπαιδευτικών δράσεων ήταν η εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας και η εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των ακαδημιών των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC) στο πλαίσιο του Erasmus+.

Οι Μαθητές της Σχολής εμπλούτισαν τις γνώσεις τους μέσω της πραγματοποίησης ομαδικών εργασιών και συναφών δραστηριοτήτων, ενώ η  αλληλεπίδραση με τους λοιπούς συμμετέχοντες, μέσω της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων, συνέβαλε στην κατανόηση της ανάγκης καλλιέργειας μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας με τα μελλοντικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανταλλαγή απόψεων και παραστάσεων μεταξύ των μαθητών των χωρών μελών κατείχε κυρίαρχο ρόλο στις δράσεις αυτές, καθώς η καλύτερη συνεργασία των Ευρωπαϊκών χωρών μελλοντικά χτίζεται από τα νέα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.