Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Διοικητής Τάγματος