Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ Υποψηφίων Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2024, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο ΣΣΑΣ

Πρόγραμμα

Οδηγίες Υποψηφίων ΣΣΑΣ 2024