Ανακοινώσεις

Μάρτιος 27, 2018

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενενήντα ενός (91) Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών (3) εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών της Σχολής, συνολικού προυπολογισμού κόστους πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων  των κρατήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο προσεχώς...

Μάρτιος 27, 2018


Για πληροφορίες ανατρέξατε στο επισυναπτόμενο αρχείο.