Συμπληρωματική Προκύρηξη υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ πληγεισών στις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

2019, Ιούνιος 21 - 2:14μμ

Ενημερώνουμε για έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ 37/2019 που αφορά υποψηφίου πλημμυροπαθείς στις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και πυρόπληκτους των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

Όσοι από τους υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει αίτηση για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ εμπίπτουν στην κατηγορία των πυρόπληκτων της παραπάνω εγκυκλίου καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά την πρώτη ημέρα παρουσίασής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Μη έγκαιρη προσκόμισή τους οδηγεί σε απόρριψη από την εν λόγω κατηγορία.

ΑΔΑ: ΨΚΕΨ6-ΚΔΟ  (από ΔΙΑΥΓΕΙΑ)