Συμμετοχή Μαθητών της ΣΣΑΣ στην Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (Common Module) Law of Armed Conflict (LoAC) στην Αυστρία

2020, Οκτώβριος 20 - 9:53μμ

Στις 12-16/10 έλαβε χώρα στην στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας (Theresan Military Academy) η Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Law of Armed Conflict (LoAC) στο οποίο οι συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές της Σχολής:

ΜΙV (NOM) Αγγελόπουλος Ηλίας

ΜΙV (NOM) Μανδαμαδιώτης Θρασύβουλος Μάριος

ΜΙV (NOM) Παπουτσούδης Αθανάσιος

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου συνδύαζε τόσο θεωρητική μελέτη νομικών ζητημάτων όσο και πρακτική εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του σεμιναρίου τριχοτομήθηκαν ως έξης:

Τις δύο πρώτες μέρες του συνεδρίου (12 και 13 Οκτωβρίου), πραγματοποιήθηκε θεωρητική παρουσίαση εξ ολοκλήρου του περιεχομένου της ύλης, η οποία αφορούσε το Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων και εν γένει το Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Τις επόμενες ημέρες (14 και 15 Οκτωβρίου), ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή των αντικειμένων που πραγματεύθηκαν οι διαλέξεις των προηγούμενων ημερών, μέσω της εξέτασης και επίλυσης δυσεπίλυτων νομικών ζητημάτων που έχουν απασχολήσει την νομολογία (case studying). Επιπλέον, την τελευταία ημέρα (16 Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε εξέταση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle test -Modular Object Oriented Developmental Learning Environment-) εφ’ όλης της ύλης που πραγματεύθηκε το εν λόγω σεμινάριο. Με το πέρας του σεμιναρίου, οι μαθητές έλαβαν διπλώματα επιτυχούς συμμετοχής ενώ παρέδωσαν στην Διοίκηση της Αυστριακής Ακαδημίας το έμβλημα της Σχολής.