Κατάταξη Ιης Τάξης

2020, Σεπτέμβριος 25 - 1:33μμ
Την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων μαθητών της ΣΣΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-21. Συνολικά κατατάχθηκαν εβδομήντα δύο (72) μαθητές, εκ των οποίων σαράντα (40) άντρες και τριάντα δύο (32) γυναίκες. Μετά την κατάταξη, οι νεοεισερχόμενοι μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, μετά το πέρας της οποίας θα ορκιστούν ως μαθητές 1ης Τάξης της Σχολής.